Wednesday, April 16, 2008

గూగులమ్మ పదాలు

ఆరవ విడత...
*******


పిట్ట పోరున తీర్పు
పిల్లి జూపిన నేర్పు
బెమ్మ దేవుని కూర్పు
ఓ గూగులమ్మా!


ఉర్విజనులకు స్పార్కు
నూత్న వర్షపు మార్కు
వుండబోదిక డార్కు
ఓ గూగులమ్మా!


తాత చేయును డేటు
తొడిగి సూటూబూటు
పడతి దొరకుటె పాటు
ఓ గూగులమ్మా!


మయుని మించిన మాల్సు
స్వీటు గొంతుల కాల్సు
నయా”గారపు ఫాల్సు
ఓ గూగులమ్మా!


తెలుగు బ్లాగుల టెక్కు
జాలమందున నిక్కు
వేసుకో ఓ లుక్కు
ఓ గూగులమ్మా!

ప్రణయ జీవుల చెంత
వర్ణ భేదపు చింత
మనుజ లోకపు వింత
ఓ గూగులమ్మా!

No comments:

Post a Comment

ఇక్కడ తెలుగులో వ్యాఖ్యనించడం ఎలాగో మీకు తెలియలేకపోతే, అంకెలతో వ్యాఖ్యానించవచ్చు. నచ్చింది 5/10. చాలా బాగుంది 7/10 ఇలాగ.